ผู้บริหารของกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

# ชื่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์ติดต่อ
1. นางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ [email protected] 02 201 7443
2. - หัวหน้ากลุ่มอำนวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ... -
3. นางสาวศันศนีย์ บุญสาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร (พม.) [email protected] 02 201 7495
4. นายปัญญา คำพยา หัวหน้ากลุ่มบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บบ.) [email protected] 02 201 7452
5. นางสาวอนุตตรา นวมถนอม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) [email protected] 02 201 7439
6. นายเกรียงไกร นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) [email protected] 02 201 7436