ระบบคุณภาพ

1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015


กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เลขที่ QMS04020/879
โดย กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองใน
ขอบข่าย การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์
โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


ออกให้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565
มีผลถึง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568


2. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024


ISO/IEC 17024 คือ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรในระดับสากล เพื่อให้การรับรองบุคลากรว่ามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนดของแต่ละสาขา โดยให้ความสำคัญที่ความสามารถ การนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนการเน้นเรื่องคุณสมบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้ที่ได้รับการรับรองมีความสามารถตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานในสาขาที่ได้รับการรับรองนั้น ๆ

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ให้การรับรองความสามารถบุคลากร ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024