รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

ผู้รับบริการดาวน์โหลดเอกสาร ลงข้อมูลและส่งมาที่ อีเมล ppd_blpd@dss.go.th โทรสาร 02 201 7461
complainแบบรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Buz Lazer ?stanbul Burun Esteti?i Ankara Tavsiye Lazerle Leke Tedavisi