ติดต่อกอง

# กลุ่มงาน อีเมล เบอร์ติดต่อ
1. กลุ่มอำนวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ blpd@dss.go.th 02 201 7425
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร (พม.) - 02 201 7495
3. กลุ่มบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บบ.) elearning@dss.go.th 02 201 7452
4. กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) cab_blpd@dss.go.th 02 201 7445
5. กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) pcst@dss.go.th 02 201 7436