ภารกิจ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

1) พัฒนาศักภาพบุคลากรทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเพื่อความความสามารถของกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตร
3) ให้คำปรึกษาเชิงลึกส่งเสริมให้เกิดหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ให้ได้มาตรฐานสากล เพียงพอกับจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
4) ให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 และให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศ