หน้าที่รับผิดชอบของกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

structure

1.กลุ่มอำนวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (อก.พศ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลสำหรับสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศ
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้สอดคล้อง กับนโยบายของประเทศ และตอบสนองความเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน New-skill, Re-skill และ Up-skill และแผนปฏิบัติงานส่งเสริม ให้เกิดหน่วยตรวจสอบและรับรองให้เพียงพอกับความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและหน่วยตรวจสอบและรับรอง
5) รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
6) ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บุคลากร พัสดุ การเงินงบประมาณ ภายในกองและประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกอง
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร (พม.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
2) พัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบคลังหน่วยกิต (credit bank) เพื่อให้ประกาศนียบัตร (non degree) หรือปริญญาคู่ (dual degree) โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3) พัฒนาองค์ความรู้และผลิตหลักสูตรในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) จัดทำคลังข้อสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้
5) จัดทำมาตรฐาน และหลักเกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บบ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างสมรรถนะการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
3) ให้บริการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-learning) และPlatform อื่นๆ
4) พัฒนาเครือข่ายความรู้และให้บริการในระดับนานาชาติ (International) บน Platform ต่างๆ
5) จัดทำระบบคุณภาพการพัฒนาบุคลากร (ISO 9001)
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.กลุ่มพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (ตร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) เฉพาะทาง
2) ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อส่งเสริมให้เกิดหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ให้ได้มาตรฐานสากลเพียงพอกับความจำเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
3) ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่หน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในการรักษาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 170247 และให้การรับรองความสามารถบุคลากรตามความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
2) ขยายขอบข่ายและดำเนินการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย