หน้าแรก เกี่ยวกับเรา โครงสร้างของสำนักฯ

โครงสร้างการบริหารงาน

E-mail Print PDF
โครงสร้างการบริหารงาน
  
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
          การดำเนินการจัดการด้านสารบรรณ การเงิน บุคลากร ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ สถานที่ พัสดุ ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ

สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ (คป.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
          การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการด้านเคมี โดยการสำรวจความต้องการและวางแผน ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องปฏิบัติการ

กลุ่มฝึกอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (กส.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
          การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ โดยการสำรวจความต้องการและวางแผน ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพ และขีดความสามารถของบุคลากรห้องปฏิบัติการ

กลุ่มฝึกอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (กช.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
          การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยการสำรวจความต้องการและวางแผน ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรประสานงานระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรห้องปฏิบัติการ

กลุ่มฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (กอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบ
          การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยการสำรวจความต้องการและวางแผนจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการสอน และฝึกอบรมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งศึกษาและพัฒนาหลักสูตร และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแหล่งศึกษาและฝึกอบรมนอกระบบ
ในการเพิ่มพูนความรู้และขยายขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีขีดจำกัดของสถานที่และเวลา

 

Last Updated on Monday, 19 December 2011 22:54  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024