ติดต่อสำนัก

# กลุ่มงาน อีเมล เบอร์ติดต่อ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) blpd@dss.go.th 02 201 7425
2. กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กพ.) ppd_blpd@dss.go.th 02 201 7460
3. กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กอ.) elearning@dss.go.th 02 201 7494
4. กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร (กร.) pcst@dss.go.th 02 201 7436
5. กลุ่มส่งเสริมการฝึกอบรม (กส.) dnt@dss.go.th 02 201 7435