ภารกิจ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

1) พัฒนาศักภาพบุคลากรทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเพื่อความความสามารถของกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตร
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย