ข่าวประชาสัมพันธ์

E-mail Print PDF

หลักสูตรใหม่ ภาคภาษาไทย

 

- การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล
  อบรมวันที่ 1-2 มีนาคม 2559 

- การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี 
  อบรมระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 

- มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ
  อบรมวันที่ 31 มีนาคม 2559 

- แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
  อบรมวันที่ 20 เมษายน 2559 

- การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก
  อบรมระหว่างวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 

- การใช้ Root Cause Analysis (RCA) ในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  อบรมวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

- ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
  อบรมระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 


ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หลักสูตรใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ

 

- Safety for Chemical Laboratories  
  March 29-30,2016

- Control and Management of Hazardous Chemicals
  May 12-13, 2016

- Disposal of Hazardous Waste Management
  June 29-30, 2016

- GHS (Globally Harmonized System for Classification and labeling of Chemicals)
  July 5-6, 2016 

- Designing and Remodeling  for Safer Chemical Laboratories
  July 28-29 , 2016

- Personal Protective Equipment Standard and Effective Management
  August 18, 2016 

- Internal Audits for Safety of Chemical Laboratory
  August 24-25, 2016


Fee :   1-day 2,500 Baht ,  2-day 5,000 Baht

Contact  us for more information 
website : http://blpd.dss.go.th/eng
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax : +66 2201 7461
Tel : +66 2201 7435, +66 2201 7449

เลื่อนฝึกอบรม

- M001: เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

จากวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 เป็น วันที่ 22-24 มีนาคม 2559


- C012: การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางสอบเทียบ

จากวันที่  19  พฤศจิกายน 2558 เป็น วันที่ 14 มกราคม 2559


- C007: การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

จากวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 เป็น วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558


- M003: แนวทางปฏิบัติสำหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร

จากวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 เป็น วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559


- M004: เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร

จากวันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 เป็น วันที่ 7-11 มีนาคม 2559


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated on Tuesday, 26 January 2016 16:25
 

แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 รายเดือน

E-mail Print PDF

มกราคม 2559

เดือน มกราคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

Q002

การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

12 - 13

3,000

35

C004

การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์

14 - 15

3,000

30

C012

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางสอบเทียบ

14

1,500

30

Q007

การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

19 - 20

3,000

40

I003

การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

26 - 29

4,500

30

กุมภาพันธ์ 2559

เดือน กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

B006

การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

02 - 03

3,000

30

B008

เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์

04

1,500

30

B007

การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย

11 - 12

3,000

30

C008

การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

16 - 17

3,000

30

Q008

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

18 - 19

3,000

40

มีนาคม 2559

เดือน มีนาคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

M004

เทคนิคการวิเคราะห์แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร

07 - 11

8,500

25

I001

การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

08 - 11

4,500

30

T008

การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ในน้ำเสีย

16 - 17

3,000

30

C009

การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

18

1,500

30

M001

เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

22 - 24

4,500

25

B002

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

22 - 23

3,000

30

Q003

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

24 - 25

3,000

20

B005

เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร

25

1,500

30

Q005

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี

29 - 30

3,000

30

B000

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ

31

1,500

30

เมษายน 2559

เดือน เมษายน 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

B003

เทคนิคการเตรียมสารละลาย

07 - 08

3,000

30

M005

ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา

07 - 08

3,000

25

C011

การสอบเทียบไมโครปิเปต

21 - 22

3,000

30

C003

ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี

21 - 22

3,000

30

B004

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

26 - 27

3,000

30

M006

การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

27 - 29

4,500

25

พฤษภาคม 2559

เดือน พฤษภาคม 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

Q001

สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

03 - 04

3,000

40

M003

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร

03 - 04

3,000

30

T009

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS TDS SS ไขมันและน้ำมัน)

17 - 18

3,000

30

I004

การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ

24 - 27

4,500

30

B007

การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย

30 - 31

3,000

30

มิถุนายน 2559

เดือน มิถุนายน 2559

หลักสูตร

วันที่

ค่าลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรม

Q004

ข้อกำหนด ISO/IEC 17025

01 - 02

3,000

40

T011

เทคนิคการจัดเตรียมตัวอย่างดินและน้ำสำหรับการวิเคราะห์

07 - 08

3,000

30

Q010

ความสอบกลับได้ของการวัด

09

1,500

30

M007

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา

09 - 10

3,000

25

Q003

การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

14 - 15

3,000

20

B005

เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร

17

1,500

30

Q002

การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี

21 - 22

3,000

35

M009

การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง

23 - 24

4,000

25

ลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Friday, 08 January 2016 10:13
 

วศ. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024

E-mail Print PDF

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) :
หน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รายแรกของประเทศไทย"

เลขที่ M1501/001

ISO/IEC 17024

ใบรับรองฉบับ ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ

Last Updated on Wednesday, 18 November 2015 10:28
 

แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559

E-mail Print PDF

แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559


 แผนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 
 เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่
 http://blpd.dss.go.th

 ติดต่อสอบถามรายละเอียด
 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ 0-2201-7460, 0-2201-7453
 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Updated on Monday, 14 December 2015 08:51
 

การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

E-mail Print PDF

แนะนำหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบ M-learning

e-learningcourse

1. หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP)
2. การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
3. การเตรียมตัวอย่างด้วยเทคนิค Solid Phase Extraction (SPE)

สนใจลงทะเบียนอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.e-learning.dss.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2201 7494,7438 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Updated on Monday, 14 December 2015 08:51
 

Who's Online

We have 41 guests online

ราคาน้ำมันวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday960
mod_vvisit_counterYesterday1562
mod_vvisit_counterThis week8132
mod_vvisit_counterLast week9990
mod_vvisit_counterThis month16606
mod_vvisit_counterLast month41405
mod_vvisit_counterAll days1239538
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2555
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval


"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก"

BLPD TRAINING

English training courses
register
check registration
e-learning


link to elearning dssPC ISO/IEC17024