เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์

E-mail Print PDF

งานรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ จาก http://pc_st.dss.go.th เป็น http://pcst.dss.go.th

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด ที่ โทร : 02 201 7436  (นพเก้า) อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

แผนฝึกอบรมประจำปี 2561

E-mail Print PDF

แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 2560
รหัส หลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าลงทะเบียน วันที่
Q005 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางเคมี 30 3,000 1-2
S010 เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหย
สารเคมี
new
30 3,000 7-8
C001 ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ 30 3,000 9-10
Q003 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 30 3,000 13-14
M001 เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 30 4,500 15-17
Q002 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี 30 3,000 16-17
I002 การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ 30 4,500 21-24
S002 การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 30 3,000 23-24
T013 เทคนิคการเตรียมสารละลาย 30 3,000 28-29
Q011 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 30 1,500 29
S007 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
และการบริหารจัดการ PPE อย่างมีประสิทธิภาพ
30 1,500 30

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
T015 เทคนิคการใช้และการดูแลรักษาพีเอชมิเตอร์ 30 1,500 6
C003 ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 30 3,000 7-8
T014 เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องแก้ววัดปริมาตร 30 1,500 8
Q013 ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
30 3,000 12-13
I008 การวิเคราะห์ปริมาณสาร PAHs ในน้ำมันหล่อลื่นด้วยเทคนิค GC/MS 20 5,000 14-15
S009 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ new 30 3,000 14-15
S003 การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 30 3,000 19-20
C007 การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร 30 3,000 21-22

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มกราคม 2561

มกราคม 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
C009การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด301,5008
Q012แผนภูมิควบคุม (Control Chart)301,5009
S005การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล303,00016-17
M007การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทางจุลชีววิทยา 303,00018-19
M006การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ304,50024-26

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2560

กุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
M002การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์303,0008-9
M005ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา303,00020-21
Q004ข้อกำหนด ISO/IEC 17025303,00022-23
M011ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 301,50023

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มีนาคม 2561

มีนาคม 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
S008 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมีnew 30 3,000 6-7
Q007 การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 30 3,000 8-9
Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 30 3,000 12-13
C011 การใช้และการสอบเทียบ piston pipette 30 3,000 13-14
M009 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง 30 4,000 15-16
T008 การตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD และ COD ในน้ำเสีย 30 3,000 22-23

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เมษายน 2561

เมษายน 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
Q003 การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 30 3,000 19-20

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
Q008 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 30 3,000 3-4
T009 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS TDS SS ไขมัน และน้ำมัน) 30 3,000 24-25

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561
รหัสหลักสูตรจำนวนผู้เข้าอบรมค่าลงทะเบียนวันที่
Q004 ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 30 3,000 5-6
Q012 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 30 1,500 6
Q007 การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 30 3,000 12-13

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0 2201 7460,7453  อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2560

 

วศ. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17024

E-mail Print PDF

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) :
หน่วยรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รายแรกของประเทศไทย"

เลขที่ M1501/001

ISO/IEC 17024

ใบรับรองฉบับ ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ

Last Updated on Monday, 06 November 2017 11:46
 

การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

E-mail Print PDF

e-learningcourse

สนใจลงทะเบียนอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ http://www.e-learning.dss.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2201 7494,7438 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Updated on Wednesday, 16 August 2017 10:07
 

Who's Online

We have 50 guests online


ISO 9001:2015 


ISO/IEC 17024


Policy ISO9001


"หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรของสำนัก"

BLPD TRAINING

blpd-plan
register
check registration
e-learning


link to elearning dssPC ISO/IEC17024