logo

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรด้านการควบคุมคุณภาพ

     
รหัสหลักสูตรระยะเวลา (วัน)ค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรม (คน)รายละเอียด
Q001สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 23,00040 รายละเอียด
Q001.สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (ZOOM)21,60040 รายละเอียด
Q002การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ23,00040 รายละเอียด
Q002.การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ (ZOOM)21,60050 รายละเอียด
Q003การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ23,00030 รายละเอียด
Q004ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 23,00050 รายละเอียด
Q004.ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2017 (ZOOM)21,60055 รายละเอียด
Q005การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี23,00040 รายละเอียด
Q005.การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี (ZOOM)21,60060 รายละเอียด
Q007การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 21,60050 รายละเอียด
Q007.การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ZOOM)21,60045 รายละเอียด
Q008การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 201723,00040 รายละเอียด
Q008.การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ZOOM)21,60060 รายละเอียด
Q010ความสอบกลับได้ของการวัด (ZOOM)180050 รายละเอียด
Q011การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 (ZOOM)180080 รายละเอียด
Q012แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ZOOM)180050 รายละเอียด
Q013ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 1704323,00040 รายละเอียด
Q014การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation) ในระบบคุณภาพ11,50030 รายละเอียด
Q015แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 23,00040 รายละเอียด
Q015.แนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 (ZOOM)21,60040 รายละเอียด
Q016สถิติสำหรับโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ23,00030 รายละเอียด
Q018ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหารการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)11,50030 รายละเอียด
This template downloaded form free website templates