logo

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     
รหัสหลักสูตรระยะเวลา (วัน)ค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรม (คน)รายละเอียด
C001ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ23,00030 รายละเอียด
C003ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 23,00040 รายละเอียด
C003.ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (ZOOM)21,12030 รายละเอียด
C004การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ 23,00030 รายละเอียด
C005การสอบเทียบเครื่องชั่ง23,00030 รายละเอียด
C006การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ23,00030 รายละเอียด
C007การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร23,00030 รายละเอียด
C008การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์23,00030 รายละเอียด
C009การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (ZOOM)156030 รายละเอียด
C010การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า23,00030 รายละเอียด
C011การใช้และการสอบเทียบ piston pipette23,00030 รายละเอียด
C012การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสอบเทียบ (ZOOM)180030 รายละเอียด
C013การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก23,00030 รายละเอียด
C014การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน11,50030 รายละเอียด
This template downloaded form free website templates