logo

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     
รหัสหลักสูตรระยะเวลา (วัน)ค่าใช้จ่ายผู้เข้าอบรม (คน)รายละเอียด
C001ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ23,00030 รายละเอียด
C003ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี 23,00040 รายละเอียด
C003.ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (ZOOM)21,60065 รายละเอียด
C004การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ 23,00030 รายละเอียด
C005การสอบเทียบเครื่องชั่ง23,00030 รายละเอียด
C007การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร23,00030 รายละเอียด
C009การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (ZOOM)180090 รายละเอียด
C012การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางสอบเทียบ (ZOOM)180030 รายละเอียด
This template downloaded form free website templates