สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียดหลักสูตร

การวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำ

1. หลักการและเหตุผล

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายๆชนิด น้ำที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต ปริมาณของโลหะบางชนิดที่มีมากเกินในน้ำทำให้เกิดผลเสียแก่ผลิตภัณฑ์ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต การฝึกอบรมการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

2. วัตถุประสงค์   เพื่อเสริมสร้างความรู้เทคนิคการปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำที่ถูกต้อง และนำวิธีปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้เข้าอบรม  ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

4. วิทยากร  ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

5. หัวข้อของหลักสูตร

ความรู้เรื่องน้ำใช้ในอุตสาหกรรม : สภาพการใช้น้ำ มาตรฐานโลหะหนักในน้ำ ความเป็นพิษของโลหะหนัก

1.5 ชม.

การเตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ : ชนิดของตัวอย่างน้ำ การเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพของตัวอย่าง

1.5 ชม.

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำ เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยมและโครเมี่ยมด้วยเทคนิค Atomis Absorption Spectroscopy ,AAS : การเลือกวิธีวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS

3.0 ชม.

การควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS : การควบคุมคุณภาพภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความสามารถของบุคลากร spiked sample, %recovery, calibration with standards, control chart การควบคุมคุณภาพภายนอก

1.5 ชม.

ปฏิบัติการ : การเตรียมตัวอย่าง

3.0 ชม.

การฝึกปฏิบัตการวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง AAS
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
2. การหา Linear dynamic range
3. การหา Instrument Detection Limit, IDL การหา Method Detection Limit, MDL
4. การหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างน้ำ

3.0 ชม.