สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


รายละเอียดหลักสูตร


ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

1. หลักการและเหตุผล
ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการมีความสำคัญสำหรับผู้วิเคราะห์ทดสอบและวิจัย ในห้องปฎิบัติการเพื่อการรักษาความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดกับผู้วิเคราะห์ ผู้ร่วมงาน ความสูญเสียที่จะเกิดกับห้องปฎิบัติการ การฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย จะช่วยป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากการปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการได้มาก

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาความปลอดภัยในห้องปฎบิติการเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการดูแลห้องปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรม ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

4. วิทยากร  ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานอื่น

5. หลักสูตร

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ
    อันตรายที่อาจเกิดในห้องปฎิบัติการ
    การป้องกันและการดูแลห้องปฎิบัติการ
    สรุปและซักถามปัญหา

1.5 ชม.
1.5 ชม.
1.5 ชม.
1.5 ชม.