logo

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ปี พ.ศ.เดือนรหัสหลักสูตรวันที่รายชื่อ
2562ตุลาคม Q001สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ21 - 22รายชื่อ
Q004ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 201728 - 29รายชื่อ
S001ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (ZOOM)30 - 31รายชื่อ
พฤศจิกายน Q005การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี07 - 08รายชื่อ
Q003การคำนวณค่าสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ13 - 14รายชื่อ
Q010ความสอบกลับได้ของการวัด (ZOOM)14 - 14รายชื่อ
S002การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (ZOOM)19 - 20รายชื่อ
C007การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร19 - 20รายชื่อ
Q007การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 201721 - 22รายชื่อ
Q002การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ26 - 27รายชื่อ
ธันวาคม Q012แผนภูมิควบคุม (Control Chart)11 - 11รายชื่อ
S008การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี12 - 13รายชื่อ
C005การสอบเทียบเครื่องชั่ง17 - 18รายชื่อ
Q011การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 1702519 - 19รายชื่อ
M002การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์19 - 20รายชื่อ
This template downloaded form free website templates