หน้าแรก KM พศ. (intranet)

การสร้างหลักสูตรและการจัดทำโครงการฝึกอบรม

E-mail Print PDF

การสร้างหลักสูตรและการจัดทำโครงการฝึกอบรม
                                                                                                 เรียบเรียงโดย อรทัย  ลีลาพจนาพร

                 การจัดทำโครงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ในการปฏิบัติงาน ให้มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหาร และองค์การ ตลอดจนให้เกิดทักษะ (Skill) ความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับความเจริญเติบโตขององค์การที่ขยายตัวย่างรวดเร็ว หรือเตรียมความพร้อมในการรับกับสภาพปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

<<Download เอกสารฉบับเต็ม>>

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 18:19  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024