หน้าแรก KM พศ. (intranet)

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

E-mail Print PDF

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้                                                                                              เรียบเรียงโดย อารีย์  คชฤทธิ์ 
           เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นความสำคัญในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) และพัฒนาส่วนราชการไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization, LO) ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเรื่อง KM และ LO ตามที่ระบุไว้ในคำรับรองปฏิบัติราชการมิติที่ 4ด้านการพัฒนาองค์กร

<<Download เอกสารฉบับเต็ม>>

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024