หน้าแรก ISO9001:2015

พศ. ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

E-mail Print PDF

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พศ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015  ใบรับรองเลขที่ QMS04020/879

ISO 9001:2015    Certificate of Approval

สำหรับขอบข่าย
1. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ : การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์
3. สำนักเทคโนโลยีชุมชน : การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. สำนักเลขานุการกรม : การบริกการรับ-ส่งตัวอย่างและรายงาน

โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ออกให้ ณ วันที่ 24  มิถุนายน 2559
มีผลถึง    วันที่ 23  มิถุนายน 2562

Last Updated on Thursday, 14 July 2016 11:14  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024