ภารกิจหลักของ พศ.

E-mail Print PDF


ภารกิจหลักของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พศ.)
         1.จัดให้มีการศึกษาหาข้อมูลความต้องการ รวมทั้งข้อมูลด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารจัดการ เพื่อการจัดทำแผนงานในการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
         2.พัฒนาหลักสูตรศึกษาฝึกอบรมและสื่อการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคววามรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคพื้นฐานและเทคนิคพิเศษอย่างถูกต้อง การสร้างหลักประกันความน่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยำของผลงานในระดับที่เป็นที่ยอมรับของสากล
         3.จัดการศึกษาฝึกอบรมทั้งในสถานที่ นอกสถานที่และโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้ฝึกทักษะตามความต้องการ 
        4.พัฒนาองค์กรให้สามารถรับรองขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ได้ตามมาตรฐานสากล(ISO/IEC DIS 17024 - General requirements for bodies operating certification of persons)
         5.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาอบรมที่จัดขึ้น
         6.ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมตามความจำเป็น
         7.รวบรวม ประเมินผล ปรับปรุงข้อบกพร่องและทำรายงาน
         8.แสวงหาแนวทางที่นำไปสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการของภูมิภาค

Last Updated on Monday, 19 December 2011 22:42  


link to elearning dssPC ISO/IEC17024