หน้าแรก เกี่ยวกับเรา

ประวัติ พศ.

E-mail Print PDF

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาตร์บริการ

มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เน้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง พร้อมปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เข้าสู่ระบบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านเทคนิทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ หลักสูตรครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ใช้ศาสตร์ด้าน เคมี ฟิสิกส์ และ ชีวภาพ รวมที้งการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางสำนักฯ มีความพร้อมทางด้าน สถานที่ ทำเลที่ตั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024