หน้าแรก

สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2010

E-mail Print PDF

สร้างสรรค์สื่อการสอนอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 2010

อาจารย์มณีรัตน์ ลิขิตดารงเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับการนำเสนอข้อมูลหรือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมกันทั่วโลก โดยได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น Microsoft PowerPoint 2010 มีความสะดวกในการใช้งานด้วยสัญลักษณ์ของเครื่องมือที่สื่อเข้าใจง่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกราฟิกและลูกเล่นต่างๆ ทำให้การนำเสนอข้อมูลหรือสื่อการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

<<Download เอกสารฉบับเต็ม>>

 


link to elearning dssPC ISO/IEC17024