หน้าแรก ผู้บริหารสำนักฯ
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ(พศ.)

# Name Position Phone Fax
1 ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 02-2017443 02-2017429
2 นางอารีย์ คชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (กอ.) 02-2017495 02-2017438
3 นางสาวปัทมา นพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กพ.) 02-2017439 02-2017461
4 นางชุติมา วิไลพันธ์ หัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กร.) 02-2017436 02-2017437
5 ดร. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฝึกอบรม (กค.) 02-2017435 02-2017461

link to elearning dssPC ISO/IEC17024