ประกาศ รับโอนตำแหน่งนิติกรชำนาญการ (ปฏิบัติงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และอื่นๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมอบหมาย
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกรชำนาญการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
- เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น

- แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนา ก.พ.7 ที่มีข้อมูลปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ประสงค์ขอโอนเขียนคำว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วัน เวลา และสถานที่ยื่นความประสงค์ขอโอน

- ยื่นด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้วลพานุกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
- หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันรับจดหมายของผู้สมัคร (เขียนมุมซองด้านขวาล่างว่า "ยื่นโอน")
- ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
- ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-7073

 

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดสนใจติดต่อผ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 ห้อง 710 อาคารสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-201-7072 หรือ 02-201-7073 (เวลาราชการ)