ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา

หน่วยที่ 1  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยที่ 2  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 3  ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 

 

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

    ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
      หน่วยที่ 1 ด้านเคมี 
      หน่วยที่ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์

  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 ด้านเคมี และหน่วยที่ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ    คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 ด้านเคมี และหน่วยที่ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์    คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หน่วยที่ 1 ด้านเคมี และหน่วยที่ 2 ด้านวิศวกรรมศาสตร์   คลิกเพื่อดูรายละเอียด

   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ด้านเคมี (หน่วยที่ 1)  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) หน่วยที่ 2   คลิกดูรายละเอียด