ขอเชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก" 
 
(VERNIER CALIPPER AND MICROMETER CALIBRATION BY USING GAGE BLOCK)  
 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  
 
 
 
ค่าธรรมเนียมฝึกอบรม  3,000  บาท

ลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่  http://blpd.dss.go.th

ติดต่อสอบถาม    
 
โทรศัพท์ 0-2201-7460   
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ"

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 

หลักการและเหตุผล

     ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มของของอาหารเพื่อสุขภาพ  ดังนั้น  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และผู้ประกอบการต้องการแนวคิด  หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และมีความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  ของนักวิจัยที่อยู่ในองค์กรของรัฐ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน  นักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร  ได้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ  เช่น เครื่องดื่มธัญชาติเสริมกาบา  ผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า  ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า       ผักผลไม้แผ่นกรอบ   เครื่องดื่มสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปชนิดน้ำตาลต่ำ  ครีมเทียมผงเพื่อสุขภาพ พืชผักสมุนไพรอัดเม็ด  ข้าวเกรียบพืชผักโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ฯลฯ  ประกอบกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  หรือผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  ที่จะเชื่อมโยงนักวิชาการ  นักวิจัยให้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม  หรือการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารสุขภาพ

3. เพื่อได้เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  อุตสาหกรรม
  2. นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 หลักสูตรการฝึกอบรม

         “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ”  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

1,200  บาท/คน

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล๊อก"

ในวันที่ 12-13 พ.ค. 59

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://blpd.dss.go.th/registeronline/ 

 

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล" ในวันที่ 1-2 มี.ค. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครอบรมเข้าร่วมหลักสูตร "การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี" ในวันที่ 16-17 มี.ค. 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม