ติดต่อหน่วยงาน : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SAL) 75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 7331-3

โทรสาร 0 2201 7507

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.