บุคลากร : กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail
ผู้อำนวยการ
นางพจมาน  ท่าจีน 0 2201 7113 0 2201 7507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.)  
หัวหน้าฝ่าย
ว่าง      
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 1 (สค.1)       
หัวหน้ากลุ่ม
นายบุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์ 0 2201 7316   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 (สค.2)
หัวหน้ากลุ่ม
นายวันชัย ชินชูศักดิ์ 0 2201 7317   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 (ชน.1)
หัวหน้ากลุ่ม
นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ 0 2201 7239 0 2201 7507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2 (ชน.2)
หัวหน้ากลุ่ม
นางพจมาน ท่าจีน 0 2201 7113 0 2201 7507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.)      
หัวหน้ากลุ่ม      
นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีมุด  0 2201 7347   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.