ผลงาน : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)
    กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในด้านการทดสอบอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร หมายเลขทะเบียนการรับรอง 1100/50
รายละเอียด