วศ./ก.วิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 

 

 

                              กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนบูรณาการระหว่างสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย  พลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะทำงาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560   ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                              การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในปี 2561 ภายใต้กรอบความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่าย ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินงานด้านพิสูจน์หลักฐาน ให้ความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละฝ่าย
                              ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อมีการกำหนดแผนบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งการกำหนดหลักสูตรการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านเทคนิคการวิเคราะห์ด้านเคมีที่เป็นพื้นฐาน และด้านการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ทดสอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ส่งผลให้มีความไว้วางใจ และได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม รวมทั้งยังเสริมสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานยุติธรรมของประเทศ ให้ได้รับการเชื่อถือ และยอมรับจากต่างประเทศต่อไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่  75/7  ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร  0 2201 7000  โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE