วศ./ก.วิทย์ รุกพื้นที่เศรษฐกิจ EECI เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ จ.ระยอง
สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาคตะวันออก

 

 

                   18 กรกฎาคม 2560 - ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
                  ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นความสำคัญเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ ที่เป็นการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ เป็นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานสำคัญต่อการพัฒนาสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดเชิงวิชาการหลากหลาย อีกทั้งมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์บริการขึ้น ซึ่งศูนย์แห่งแรกเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์แห่งที่ 2  เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เพื่อมุ่งเน้นการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค รองรับการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ EECI  เป็นจุดให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นจุดบริการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อทดสอบผ่านระบบให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเครื่องมือ และสนับสนุนปัจจัยเอื้อด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
                 ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง มุ่งเป้าหมายให้บริการชุมชน SMEs  และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก  ซึ่งในระยะแรกนี้นี้มีความจำเป็นต้องเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงบทบาทงานบริการของศูนย์ และสามารถขอใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบ มีบทบาทหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ เป็นส่วนหนึ่งของการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพสนับสนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
            ภายในงานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการฯ ยังได้จัดนิทรรศการแสดงภาพรวมการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกอบด้วย การบริการด้วยระบบ Most One Stop Service  ตัวอย่างการวิเคราะห์ทดสอบ ตัวอย่างผลงานวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง สามารถเข้าผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ onestop.most.go.th หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดระยอง เลขที่ 88/8 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  โทรศัพท์ 038 026 931 โทรสาร 038 026 932 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE