วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง”

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง" และนางดุษฎี  มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯกว่า 250 คน ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
                   สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ หน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Bodies, CABs) ทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน MSTQ ของประเทศ หน่วยตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องมีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด มาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค และหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (regulator) ดังนั้นสำนักฯ จึงได้จัดการสัมมนาฯ ขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อสรุปประเด็นทางด้านวิชาการของการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการที่ได้จากการสัมมนา Harmonization of Assessor, TSC, LAC ปี 2560 มานำเสนอ โดยเชิญเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองฯ และที่อยู่ในระหว่างการดำเนินให้การรับรอง มารับทราบเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
                  ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไข การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ  หน่วยตรวจสอบและรับรองสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินด้านระบบบริหารงานคุณภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กระบวนการรับรองฯ ของสำนักฯ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างพึงพอใจต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่  75/7  ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร  0 2201 7000  โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.