วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมประชุม IUPAC 49th General Assembly

ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

 

 

                              กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกสามัญของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม IUPAC 49th General Assembly ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่าง วันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และผู้ร่วมการประชุมอีก ๓ คน
                     ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้คือ ทำให้ทราบข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคตของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ คณะกรรมการวิชาการสาขาเคมี คณะกรรมการอื่นๆ และการเสนอตัวเพื่อเป็นผู้แทนประเทศของคณะกรรมการวิชาการ รวมทั้งการยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานประชุมเคมีโลก (World Chemistry Congress) และงานประชุมสมัชชาใหญ่ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (IUPAC General Assembly) ซึ่งความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานของ วศ. โดยการสร้างเครือข่ายและทำให้เกิดความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ IUPAC ในทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลที่ วศ. ได้สมัครเป็นสมาชิกของ IUPAC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่  75/7  ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร  0 2201 7000  โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE