วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  
ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

 

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่  ๒  –  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ได้แก่ กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสวนลุงสงค์  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพิมาสมุนไพร       ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและผักปลอดสาร กลุ่มพณรัญชน์ เฮิร์บ จ.นครศรีธรรมราช      โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การจัดสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  ขั้นตอนการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และการจัดเรียงข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บนฉลากให้ถูกต้อง  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่  75/7  ถนนพระรามที่ 6  ราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร  0 2201 7000  โทรสาร  0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE