วศ./ก.วิทย์ จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค”

 

 

 

                              กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยกการรับรองความสามารถบุคลากรสาขาการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล” โดยมีดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวอภิปราย ซึ่งมีผู้เข่าร่วมอภิปรายกว่า 170 คน  ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560  ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ        
                             วัตถุประสงค์ในการจัดการอภิปรายฯ สืบเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบาย การพัฒนาสาขาใหม่ “การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค” และเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค และบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพน้ำบริโภค ต้องมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงต้องผ่านขึ้นตอนการประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นำมาใช้ในการรับรองบุคลากร มีความโปร่งใส เป็นธรรม ในการดำเนินการ
                               ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมประชาพิจารณ์ครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มุ่งหวังเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฯ ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อประเทศชาติ เพื่อให้มมีบุคลากรที่มีศักยภาพมีความสามารถในอาชีพ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และเป็นการยอมรับร่วมในระดับสากลต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ /  ข่าว: พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE