วศ. / ก.วิทย์ มุ่งพัฒนาศักภาพการทดสอบและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร

 

 

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการทดสอบและวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร” และนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 100 คน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                  วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาฯ เพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาหารเพื่อผลิตนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริมวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะมีการใช้วัตถุดิบที่มีสาระสำคัญต่อสุขภาพ เช่นรสชาติโดเด่น มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัย การทดสอบทางประสาทสัมผัส

                  ประโยชน์ที่ได้รับจาการจัดงานในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร มุ่งหวังเพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารได้รับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และความสำคัญของการพัฒนาสินค้านวัตกรรม และการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และยังเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้า และสามารถแข่งขันในตลาดโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE