วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  

กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ กลุ่มแป้งร่ำเกลือจืดสมุนไพร  และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก  และจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทรัพย์สมุนไพร  และกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนคลองกระโจน โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์พอกผิว  การผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิว  การจัดสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ  ขั้นตอนการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และการจัดเรียงข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บนฉลากให้ถูกต้อง  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE