วศ./ก.วิทย์ เปิด Lab ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

 

 

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ วันที่ 27 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม อว. ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม

                  ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบของกรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งนี้ คณะนักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฎิบัติการความปลอดภัยในอาหาร ห้องปฎิบัติการคุณภาพทางจุลิชีววิทยาในอาหาร ห้องปฎิบัติการด้านการทดสอบแก้ว (XRF,Dilatometer,STA) และห้องปฎิบัติการทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหรกรรมเคมี ซึ่งได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและการดำเนินงานตลอดจนความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษา และพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ ข่าว: พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE