วศ./ก.วิทย์ จัดการอบรมฝึกปฎิบัติเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นประธานในการเปิดการการอบรมฝึกปฎิบัติเพื่อเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ 312 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เนื่องด้วยสำนักบริการศึกษาร่วมกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดให้มีการฝึกปฎิบัติเสริมทักษะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร จึงขอใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในการฝึกปฎิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไป

 -----------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ / ข่าว: พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE