ความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาด้านการสอบเทียบ

 

 

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Dr.Toshiyuki Takatsuji, Director, Research Institute of Engineering Measurement, Chair of APAM (Asia Pacific Metrology Program) และ Dr.Yochi Bitou, Length Standards Group Leader ผู้แทนจาก National Metrology Instite of Japan (NMIJ) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านสอบเทียบ เรื่อง Universal Measuring Machine (UMM)/Tape Measuring Development Project (TMDP) และ Gauge Block Interferometer (GBI)  โดย NMIJ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนางานของ วศ. และพร้อมจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ของ วศ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศ ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ / ข่าว: จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE