วศ. / ก.วิทย์ การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร

(Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙

 

 

 

 

                      กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางอภิษฐา ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัส เป็นผู้แทน วศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ โคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหาร (Codex Committee on Food Additives - CCFA) ครั้งที่ ๔๙ ณ เขตบริการพิเศษ มาเก๊า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                     วัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาวัตถุเจือปนอาหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณากำหนด/ทบทวนปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนในอาหาร การปรับประสานข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารในมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีความสอดคล้องกัน ข้อกำหนดการใช้เบนโซเอทเป็นสารกันเสียในเครื่องดื่ม รวมถึงข้อกำหนดการใช้ไนเตรทและไนไตรท์ในอาหาร การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนอกจากจะให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหารและมาตรฐานสินค้าให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาขาวัตถุเจือปนในอาหาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ ซึ่งประเทศไทยจะได้นำมาใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานสินค้าต่างๆ ต่อไป

                     ประโยชน์ที่ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานสาขาวัตถุเจือปนอาหาร เพื่อจัดทำร่างมาตรฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค และรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการส่งออกและนำเข้าสินค้าอาหาร ทราบถึงวัตถุเจือปนอาหารรายการใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่นำมาพัฒนาเทคนิคการทดสอบและขยายรายการทดสอบให้ทันตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานโคเด็กซ์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กลุ่มความปลอดภัยในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE