เนื่องด้วยเครื่องมือทดสอบการขยายตัวเมื่อร้อน (dilatometer) ชำรุด จึงขอหยุดให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าเครื่องมือจะซ่อมแซมเรียบร้อย โดยขอหยุดให้บริการในรายการดังต่อไปนี้

1. CG-EAM-COE-001 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิต่ำกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)

2. CG-EAM-COE-002 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส (แนวนอน)

 ---------------------------------------------------------------------------------------

   เนื่องด้วยเครื่อง Thermogravimetic Analysis (TGA) เสีย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงของดรับตัวอย่างทดสอบชั่วคราว รายการต่อไปนี้

1. ยาง : องค์ประกอบของยาง รหัส RP-ERP-RUB-001-00

2. ยาง : ชนิดของยางโดยแจ้งชนิดมาให้  รหัส RP-ERP-RUB-002-00

3. ยาง : ชนิดของยางโดยไม่ได้แจ้งชนิดมาให้  รหัส RP-ERP-RUB-003-00

4. ยาง : ปริมาณคาร์บอนแบล๊ก (Carbon black content) ด้วยเครื่อง TGA  รหัส RP-ERP-RUB-037-00

5. เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ : สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางดำ   รหัส RP-ERP-TIS-2682-01

6. เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ : สัดส่วนยางธรรมชาติของเม็ดยางสี  รหัส RP-ERP-TIS-2682-02

7. แผ่นยางปูสนามฟุตซอล : สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทชั้นเดียว  รหัส RP-ERP-TIS-2682-04

8. แผ่นยางปูสนามฟุตซอล : สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทหลายชั้น  รหัส RP-ERP-TIS-2682-05

9. ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน : ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด  รหัส RP-ERP-TIS-2741-02

10. ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน : ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด  รหัส RP-ERP-TIS-2747-02