วศ. / ก.วิทย์ จัดสนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198

เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

 

 

 

 

 

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ.ครั้งที่ 198เรื่อง “พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อระมัดระวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง”ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ แสงรินทร์ เป็นวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการจำนวน 260 คน ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

               ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

               ประโยชน์ที่ได้รับจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE