วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้านำผลงานนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า OTOP

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดี       กรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน   OTOP 2.0 เพื่อเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายรัฐบาลปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนกอง/สำนักต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้จำนวน 72 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องเร่งวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้แตกต่างจากเดิม การดำเนินงานต่อจากนี้นอกจากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังต้องปรับกระบวนทัศน์การทำงานและบริหารจัดการเพื่อให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กรมวิทยาศาสตร์บริการส่งเสริมการพัฒนายกระดับสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถนำนวัตกรรมที่ได้ไปสร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า OTOP เข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE