วศ. / ก.วิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาคุณภาพสินค้าปลาส้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

         

                กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางสาวอุราวรรณ  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ และปลาส้มแม่เสาวภามั่งมี วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา 1 เดียว และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา     บ้านท่าลาด  

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐานในปีงบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการผลิตปลาส้ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด สามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งจากการตรวจติดตามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน มผช. มีเป้าหมายให้สามารถยื่นขอการรับรองได้ภายในเดือนกรกฏาคม 2560 นี้

 

-----------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูลข่าว/ภาพข่าว สำนักเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE