นโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

 

1. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

2. มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

3. คำกล่าวประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ