หน้าที่ความรับผิดชอบ :  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ  ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ ชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง  รวมทั้งประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

  2. จัดทำทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. ติดตาม และประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

  4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมิน, อนุกรรมการวิชาการ, กรรมการรับรองระบบงานรับรองระบบงาน และผู้รับผิดชอบดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

  5. ส่งเสริมสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ให้มีระบบบริหารงานคุณภาพและผลักดันให้ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล    โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมห้องปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ด้านห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

  6. ส่งเสริมด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย