ความเป็นมา : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

         สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ดำเนิน การเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2546 เริ่มให้บริการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการทดสอบด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2547 ให้บริการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปี 2552 และให้บริการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ปี 2556ได้เป็นสมาชิกประเภท Full Member ขององค์กรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) และได้ยื่นขอการยอมรับร่วมต่อ APLAC ในเดือน ตุลาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมิน (Peer evaluation) จากคณะผู้ประเมินของ APLAC (APLAC Evaluators) และได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement, MRA) กับ APLAC พ.ศ. 2549 สมาชิกประเภท Full member ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) พ.ศ. 2549 ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC)